Wouter Verbeeck EMZ – Hogeweg 53, 3118 WERCHTER – info@hew.be info@domovision.be – BE0891.861.055 – www.hew.be www.domovision.be
ALGEMENE VOORWAARDEN DomoVision

Artikel 1 TOEPASSING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “HEW”, “DomoVision”, “ons”, “wij”: Wouter Verbeeck Eenmanszaak, ook handelend onder de commerciële benaming Home-intelligence and Integration, home-int.be, elektriciteithageland.be, hew.be, DomoVision Smart Home Integration en hew.biz, domovision.be, domovisionshop.be. Deze lijst kan worden uitgebreid. “Opdrachtgever”, “klant”, “bouwheer”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DomoVision in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al de verkopen, aannemingen en commerciële handelingen van DomoVision. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding zijn tegenstrijdige of andersluidende bedingen uitgaande van onze klanten ons niet tegenstelbaar. Wij verwerpen alle andere algemene voorwaarden, zoals vermeld op brieven, bestelbons, facturen of welke bescheiden ook uitgaande van onze klanten of leveranciers. Deze algemene voorwaarden kunnen steeds eenzijdig worden aangepast en zijn van kracht na publicatie op onze website of op eender welke van ons uitgaande communicatie.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

De bestelling van koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van offertes van DomoVision, is bindend. In geval van annulatie, behouden wij ons het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze de ontbindingen ervan te eisen mits schadeloosstelling ten bedrage van 30% van de koopsom/aannemingssom. Elke weborder is bindend. De betaling van goederen geldt als bevestiging van de order.

Artikel 3 OFFERTES EN RAMINGEN

3.1 Onze ramingen zijn louter vrijblijvend en hoogstens indicatief.

3.2 Onze offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen evenredig aan te passen.

3.3 Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes, zijn niet in onze prijs inbegrepen.

3.4 Onze offertes zijn 1 maand geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijsaanpassing. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals ons door onze klanten verschaft. Alle documenten, technische beschrijvingen, plannen, prijsoffertes zoals behorend tot onze voorstellen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Zij kunnen slechts meegedeeld of gekopieerd worden na onze uitdrukkelijke toestemming. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

3.5 Indien meerwerken, bijkomende werkzaamheden, afwijkingen of veranderingen worden gevraagd door de opdrachtgever, geldt een door ons opgemaakte offerte enkel als leidraad voor de opdracht. Prijzen worden automatisch aangepast aan regiewerkzaamheden en als dusdanig gefactureerd.

Artikel 4 LEVERINGS-/ UITVOERINGSTERMIJNEN

4.1 De door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst niet bindend en worden slechts gegeven ten titel van inlichting. Overschrijding ervan kan nog een contractuele wanprestatie, noch een grond tot schadevergoeding uitmaken.

4.2 Wanneer, ten gevolge van staking, weersomstandigheid, lock-out, opstand, oorlog, internationale crisis, opeising, natuurramp, overstroming, brand, of welke overmacht of gebeurtenis ook, wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat daarvoor enige schadevergoeding kan geëist worden door de klant. In dezelfde gevallen zijn de door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen, zelfs indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat deze bindend zijn, niet langer van toepassing.

4.3 Wanneer onze klant in gebreke blijft ons de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval zal de klant ons een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de resterende aannemingssom.

Artikel 5 VRIJWARINGSPLICHT

5.1 Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan onze leveranciers, bovendien kan onze aansprakelijkheid nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van ons een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden.

5.2 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

5.3 Het gebruik van de door ons geleverde materialen wordt gelijkgesteld met de aanvaarding. Hetzelfde geldt wanneer de klant niet aanwezig is of niet vertegenwoordigd is bij de levering.

5.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt.

5.5 Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verschafte waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting of –slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

Artikel 6 KLACHTEN

6.1 Onmiddellijk na de uitvoering van onze werken, worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.

6.2 Gebeurlijke klachten m.b.t. geleverde goederen dienen ons binnen de 8 dagen na levering en per omstandig gemotiveerde aangetekende brief te worden overgemaakt. Na deze termijn worden onze gedane leveringen als aanvaard beschouwd.

6.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen ons, op straffe van verval, door de klant per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Wij staan enkel in voor verborgen gebreken voor zover wij er kennis van hebben. Deze kennis wordt niet vermoed en dient te worden aangetoond door de opdrachtgever. Na deze termijn wordt het gebrek beschouwd als zijnde aanvaard door de klant zonder recht op schadevergoeding.

6.4 Binnen 8 dagen na datum van factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend toegestuurd. Na deze termijnen worden de facturen als aanvaard beschouwd.

6.5 Alle werken worden geacht definitief opgeleverd te zijn binnen de acht dagen na de beëindiging der werken, tenzij er voor die termijn een proces-verbaal van oplevering werd opgesteld, waarna wij niet meer aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de zichtbare gebreken.

Artikel 7 PRIJZEN

7.1 Behoudens in geval van uitdrukkelijk andersluidend contractueel beding of in geval van uitvoering van werken volledig volgens aanvaarde offerte, worden de facturen opgesteld aan de hand van een eenheidsprijs per gepresteerd werkuur/geleverd goed.

7.2 Onze prijzen worden vastgesteld vrij van taksen, zonder korting, commissie of ristorno.

Artikel 8 FACTURATIE EN BETALING

8.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, dient de klant 30 % te betalen bij de bestelling van het goed of het werk en het saldo naarmate de werken vorderen. Bij weborders is de volledige betaling verschuldigd alvorens de goederen worden verstuurd. Een proforma-factuur of bestelbevestiging geeft de betalingsmodaliteiten weer.

8.2 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel op de vervaldag of uiterlijk binnen de dertig dagen na factuurdatum voor niet-particuliere klanten. Bij niet-betaling wordt zonder ingebrekestelling en automatisch, vanaf factuurdatum, een jaarlijkse interest opeisbaar zoals bepaald in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In afwijking van het voorgaande zal voor particulieren, eveneens zonder ingebrekestelling en automatisch, vanaf factuurdatum, een jaarlijkse interest opeisbaar zijn gelijk aan de wettelijke interest + 4%. Er zal in hetzelfde geval bovendien een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.

8.3 Geen betaling zal bevrijdend zijn indien zij wordt gedaan in handen van een agent of een werknemer, behoudens wanneer deze drager is van een machtiging. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring, cheque of betaling in specien in euro, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de klant.

8.4 Eventuele op- of aanmerkingen op de geleverde prestaties zijn geen beletsel tot de eisbaarheid van de betaling.

8.5 Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra wij moeten overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. In dit geval hebben we ook het recht om eventueel toegekende kortingen te herroepen. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques,
in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van onze klant, komen de door ons toegekende
betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar.

8.6 Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag, behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de werken te staken. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als  ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval zal de klant ons een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de resterende aannemingssom met een minimum van € 125,00.

8.7 Alle betalingsvoorwaarden die zouden afwijken van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard en blijven enkel geldig zolang de klant deze betalingsvoorwaarden stipt naleeft.

8.8 Alle taksen en BTW zijn steeds ten laste van de opdrachtgever of koper.

Artikel 9 ONDERAANNEMING

9.1 Indien wij werken in onderaanneming en onze opdrachtgever wordt in faling verklaard of doet een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in de zin van art. 16 e.v. van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, laat ons dit toe om, zonder recht op enige schadevergoeding voor de opdrachtgever of bouwheer, de werken onmiddellijk stil te leggen en een  schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever, hetzij van forfaitair 15% van de waarde van de opdracht, hetzij volgens begroting in concreto. Het recht om schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever zoals omschreven in het vorige lid, geldt onverminderd
het recht om betaling te vorderen van de bouwheer, overeenkomstig art. 1798 B.W.

9.2 Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het werk van onderaannemers op dewelke door ons een beroep werd gedaan, behoudens in de gevallen het gebrek in de uitvoering te wijten is aan de door ons aangestelde onderaannemer en de gebrekkige uitvoering beschouwd kan worden als een essentiële tekortkoming in of één van de voornaamste prestaties vormt van de overeenkomst waar wij ten opzichte van onze klant door gebonden zijn en binnen het kader van dewelke wij een onderaannemer
hebben aangesteld als zelfstandige uitvoeringsagent. Als een essentiële tekortkoming wordt voor deze bepaling beschouwd de verbintenis die bij gebreke van uitvoering ervan de door ons ten opzichte van onze klant aangegane verbintenis teniet zou doen of de door ons met onze klant afgesloten overeenkomst elke zin of betekenis zou ontnemen.

Artikel 10 LEVERING VAN GOEDEREN EN WERKEN

10.1 Eens de goederen door ons geleverd zijn, gaat het risico over op de klant en zijn wij niet meer aansprakelijk ingeval van  beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd het feit dat de goederen onze eigendom blijven tot de volledige betaling ervan.

10.2 Indien wij op het overeengekomen ogenblik ons op een werf aanbieden om werken uit te voeren/goederen te leveren en wij om redenen te wijten aan onze klant niet tot uitvoering van onze werken/levering van de goederen kunnen overgaan, zullen onze kosten en uurlonen voor deze prestaties worden aangerekend, onverminderd ons recht om onmiddellijk de overeenkomst ontbonden te beschouwen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dat geval zal de klant ons een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de gederfde aannemingssom.

10.3 In principe worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemmen geleverde materialen terug te nemen, dan zal dat geschieden tegen 60% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor supplementaire kosten en verwerking.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Evenwel krijgt onze klant het risico over de goederen vanaf de levering. Zelfs in de gevallen waarin onze klant zich op het recht van natrekking zou kunnen beroepen, blijven de door ons geleverde goederen onze eigendom voor zover deze duidelijk herkenbaar en eenvoudig los te maken zijn.

Artikel 12 WAARBORG

Behoudens tegenstrijdig beding kan de door ons verleende waarborg op het materiaal de door de fabrikant verleende waarborg niet overtreffen, onverminderd de bepalingen van de garantiewet zo deze toepasselijk zou zijn.

Artikel 13 BIJKOMENDE WERKEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, geven meerwerken en vervangingen dewelke niet tot de contractuele voorziene werken behoren, aanleiding tot bijkomende facturatie. Wij zijn gerechtigd om elke vervanging en elk aanvullend werk uit te voeren
waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. Wij zullen de klant daarvan inlichten. Deze bijkomende werken geven aanleiding tot bijkomende facturatie. Wij kunnen evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld wegens niet-uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering der werken, zoals opgedragen door de klant, zou uitmaken op welk wettelijk of reglementair voorschrift dan ook. De klant is verplicht op zijn verantwoordelijkheid de nodige machtigingen en vergunningen ingewonnen en bekomen te hebben. Het niet-beschikken van de nodige vergunningen of machtigingen heeft geen
repercussie op de betalingsverplichtingen in hoofde van onze klant: deze blijven onverkort en integraal gelden.

14.2 Onze klanten dienen alle voorzorgen te nemen om schade aan inboedel of aan overig bouwwerk te verhinderen. Zo dienen zij alle meubilair en kwetsbare materialen te verwijderen of af te schermen. Onze schadebeperkingsplicht betreft in alle gevallen enkel een middelenverbintenis.

14.3 In geen geval zijn wij als aannemer aansprakelijk voor gevolgschade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies.

Artikel 15 ZELFSTANDIGHEID VAN DE BEPALINGEN

De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft in geen geval invloed op de toepassing van de overige bepalingen.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het Belgische Recht is van toepassing op al onze overeenkomsten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd, onverminderd ons recht om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of de plaats van de zetel van onze klant.

Algemene voorwaarden Hagelandse ElektriciteitsWerken onder Wouter Verbeeck Eenmanszaak, 1 juni 2015
Deze algemene voorwaarden kunnen steeds eenzijdig worden aangepast en zijn van kracht na publicatie op onze website of op eender welke van ons uitgaande communicatie.